Kelan sairauspäivärahapäivät täynnä – miten toimia?

Pitkä työkyvyttömyys on tilanne, jota kukaan ei toivoisi omalle kohdalleen. Joskus näin valitettavasti kuitenkin käy. Suomessa sosiaaliturva on järjestetty hyvin, ja useimmissa tapauksissa vaikeisiin tilanteisiin saa yhteiskunnalta rahallista apua toimeentulon järjestämiseksi.

Työkyvyttömien ensisijainen tuki mahdollisen työnantajan maksaman palkallisen sairausajan jälkeen on Kelan maksama sairauspäiväraha. Kela voi maksaa sairauspäivärahaa enintään 300 päivältä eli noin vuoden ajalta. Joskus työkyvyttömyys jatkuu vielä tämänkin jälkeen, mikä aiheuttaa huolta omasta toimeentulosta. Näitä tilanteita varten työttömyyskassalla on oma roolinsa.

Mahdollisuus saada työttömyysetuutta tilanteissa, joissa työkyvyttömyys jatkuu ja Kelan 300 päivää on tullut täyteen, on olemassa. Ansiopäivärahan saamisen tarkat edellytykset on kirjattu työttömyysturvalakiin. Ansiopäiväraha ei ole harkinnanvarainen etuus, jonka maksamisesta kassa voi päättää oman harkintansa mukaan, vaan oikeudesta etuuteen säädetään laissa. Pitkittyneissä työkyvyttömyyden tilanteissa vaadittavien poikkeusedellytysten lisäksi pitää luonnollisesti täyttää myös ansiopäivärahan saamisen ns. yleiset edellytykset, esimerkiksi täyttää 26 viikon työssäoloehto kassan jäsenyysaikana jne.

Erityiset edellytykset ansiopäivärahan saamiselle pidentyneen työkyvyttömyyden aikana

Päivärahan saamisten yleisten edellytysten lisäksi kaikkien seuraavien poikkeusedellytysten on täytyttävä, jotta kassa voi päivärahaa pitkittyneen työkyvyttömyyden aikana maksaa.

Ensimmäinen edellytys on kokoaikatyön hakijaksi ilmoittautuminen TE-toimistoon. Vaikka työkykyä ei ole, tämä on silti jokaisen ansiopäivärahaa haluavan tehtävä. Ilman TE-toimiston kassalle antamaa lausuntoa päivärahaa ei koskaan voida maksaa. Ilmoittautuminen kannattaa tehdä ajoissa, sillä takautuvasti lausuntoa ei voida antaa eikä päivärahaakaan näin ollen maksaa.

Toiseksi Kelan sairauspäivärahan enimmäisajan, eli noin 300 sairauspäivärahapäivää, on pitänyt tulla täyteen. Kela maksaa sairauspäivärahaa enintään 300 arkipäivältä lauantait mukaan lukien. Maksaminen päättyy sen kuukauden lopussa, jota seuraavan kuukauden aikana 300 päivärahapäivää tulisi täyteen. Päivien täyttymisestä Kela antaa päätöksen, joka pitää olla työttömyyspäivärahan hakemista varten. Kassa näkee tiedot suoraan Kelan antamasta ilmoituksesta, paperista päätöstä kassalle ei tästä tarvitse lähettää.

Ohjeita sairauspäivärahasta Kelan sivuilta: Kelan sairauspäiväraha.

Kolmanneksi viimeistään siinä vaiheessa, kun Kelan maksamat päivät ovat tulleet täyteen, työkyvyttömän henkilön pitää laittaa työkyvyttömyyseläkehakemus vireille joko omaan työeläkevakuutusyhtiöönsä tai Kelaan. Ilman eläkehakemuksen vireillä oloa tai vakuutusyhtiön jo antamaa päätöstä työkyvyttömyyseläkkeestä työttömyyskassa ei ansiopäivärahaa voi maksaa.

Jos työkyvyttömyyseläke on myönnetty täyden työkyvyttömyyden perusteella, ei kassa maksa työttömyysetuutta, vaan maksuvelvollisuus on vakuutusyhtiöllä tai Kelalla. Jos kassa on ehtinyt aloittaa päivärahan maksamisen, ennen kuin eläke on myönnetty, peritään jo maksettu työttömyyspäiväraha suoraan myönnetystä eläkkeestä pois. Päällekkäin näitä etuuksia ei voi saada.

Osatyökyvyttömyyseläkettä saaville työttömyyspäivärahaa voidaan maksaa vähennettynä niin, että myönnetty osittainen eläke vähennetään täysimääräisesti ansiopäivärahasta.

Neljäs edellytys ansiopäivärahan maksamiselle on voimassa oleva lääkärintodistus työkyvyttömyydestä. Työkyvyttömyyseläkkeen hakemista varten vakuutusyhtiö tarvitsee ns. B-lausunnon, ja sama todistus riittää kassalle, kunhan todistuksessa ilmoitettu työkyvyttömyysaika on voimassa päivärahan hakemisen hetkellä.

Viides edellytys koskee tilanteita, joissa työkyvyttömällä henkilöllä on voimassa oleva työsuhde. Edellä lueteltujen edellytysten lisäksi päivärahan hakijan pitää saada työnantajaltaan kirjallinen todistus siitä, että työnantajalla ei ole henkilön työkykyyn soveltuvaa työtä tarjolla. Jos sopivaa työtä on tarjolla tai tarjottu, ei kassa voi työttömyysetuutta maksaa.

Työkyvyttömyyseläke tai kuntoutustuki

Vakuutusyhtiö tai Kela voi myöntää toistaiseksi voimassa olevan täyden tai osatyökyvyttömyyseläkkeen. Näiden lisäksi määräajaksi myönnetty kuntoutustuki voidaan myöntää täyden tai osittaisen työkyvyttömyyden perusteella. Jos eläke tai kuntoutustuki on myönnetty täyden työkyvyttömyyden perusteella, ei ansiopäivärahaan näiltä ajoilta ole oikeutta. Etuuden määrällä ei ole merkitystä.

Osittaiseen työkyvyttömyyteen perustuva eläke tai kuntoutustuki ei estä työttömyyspäivärahan saantia. Näissä tilanteissa eläke tai kuntoutustuki vähennetään maksettavasta ansiopäivärahasta.

Joskus työkyvyttömyyseläkkeellä oleva henkilö haluaa jättää eläkkeensä ns. lepäämään. Tällaisissa tilanteissa kassa ei voi maksaa työttömyyspäivärahaa ollenkaan ajalta, jolloin eläkkeen maksaminen on keskeytetty.

Ilmoita työkyvyttömyysaikasi jäsenrekisteriin

Liiton jäsenmaksusta voi saada vapautuksen yhteensä enintään neljäksi vuodeksi mm. työkyvyttömyyden tai eläkkeen perusteella. On tärkeää muistaa ilmoittaa työkyvyttömyysajat liiton jäsenrekisteriin, jotta maksut ja vapautusajat kirjautuvat tietoihisi oikein.

Päivärahan hakeminen

Katso ohjeet kuinka haet työttömyyspäivärahaa kohdasta Kuinka haen päivärahaa Kelan sairauspäivärahan enimmäisajan täytyttyä.