Voit saada ansiopäivärahaa työttömyyskassasta, jos:

  • olet kokonaan tai osittain työtön ilman, että työn osa-aikaisuus perustuu omaan tahtoosi (esim. osittainen hoitovapaa) tai
  • olet lomautettu kokoaikaisesti, lyhennetylle työviikolle tai lyhennetylle työpäivälle
  • haet kokoaikatyötä ja olet ilmoittautunut työttömäksi työnhakijaksi työ- ja elinkeinotoimistoon (TE-toimisto)
  • olet työttömyyskassan jäsen
  • olet täyttänyt työssäoloehdon kassan jäsenyysaikana ja
  • olet 17–64-vuotias (lomautustilanteessa 17–67-vuotias). Päivärahaa voidaan maksaa sen kalenterikuukauden loppuun, jona täytät 65 vuotta (-1964 syntyneet), lomautustilanteessa sen kalenterikuukauden loppuun, jona täytät 68 vuotta.
  • 1.8.2021 alkaen alaikäraja nousee 18 vuoteen. Päivärahaa voidaan kuitenkin myöntää 17 vuotta täyttäneelle työnhakijalle, joka on suorittanut oppivelvollisuutensa tai joka on keskeyttänyt oppivelvollisuutensa suorittamisen oppisvelvollisuuslaissa säädetyllä tavalla.

Päivärahaa maksetaan omavastuuajan jälkeen.

Ilmoittautuminen TE-toimistoon

Saadaksesi ansiopäivärahaa sinun on heti työttömäksi jäädessäsi (viimeistään ensimmäisenä työttömyyspäivänä) ilmoittauduttava työhakijaksi TE-toimistoon. Ilmoittautumista ei voi tehdä takautuvasti.

TE-toimisto antaa työttömyyskassalle sitovan lausunnon siitä, täyttyvätkö laissa ansiopäivärahan maksamiselle määritellyt työvoimapoliittiset edellytykset kohdallasi. Tällainen edellytys on esimerkiksi se, oletko työmarkkinoiden käytettävissä. Työttömyyskassa voi maksaa ansiopäivärahaa vain, jos TE-toimiston lausunnon mukaan päivärahan maksamiselle ei ole estettä. Jos esimerkiksi opiskelet päätoimisesti tai olet päätoiminen yrittäjä (ei alkava), oikeutta ansiopäivärahaan ei ole. Tarkempaa tietoa työvoimapoliittisista edellytyksistä ja työnhakijaksi ilmoittautumisesta saat TE-toimistosta.

Työnhakijaksi ilmoittautumisen jälkeen on tärkeää noudattaa TE-toimiston antamia ohjeita ja päivämääriä sekä hakea sen tarjoamia työpaikkoja, jotta työnhakusi pysyy voimassa eikä päivärahan maksamiselle ole estettä.

Työssäoloehto

Voit saada ansiopäivärahaa työttömyyskassasta vain, jos työssäoloehto täyttyy kassan jäsenyysaikana. Palkansaajan työssäoloehto täyttyy, kun

  • olet ollut palkkatyössä vähintään 26 kalenteriviikkoa työttömyyttä edeltäneen 28 kuukauden tarkastelujakson aikana
  • työtä on ollut vähintään 18 tuntia viikossa
  • työstä on maksettu työehtosopimuksen mukainen palkka.

Työn ei tarvitse olla yhdenjaksoista, mutta työssäoloehdon tulee täyttyä 28 kuukauden tarkastelujakson aikana. Tarkastelujakso lasketaan työttömäksi työnhakijaksi ilmoittautumisesta lukien taaksepäin. Jos alalla ei ole työehtosopimusta, kokoaikatyön palkan on vuonna 2021 oltava vähintään 1252 euroa kuukaudessa.

Jos olet täyttänyt 60 vuotta ja kuulut työllistämisvelvoitteen piiriin, työssäoloehtoon voidaan lukea aikaa, jona olet ollut työllistymistä edistävässä palvelussa työllistämisvelvoitteen perusteella. Lisätietoa työllistämisvelvoitteesta saat omasta TE-toimistostasi.

Poikkeus työssäoloehtoon 2.3.2020 jälkeen

Kun oikeus päivärahaan alkaa niin, että vähintään yksi työssäoloehtoon luettava työviikko on tehty 2.3.2020 jälkeen, työssäoloehdon voi täyttää jo 13 viikon työskentelyllä. Ehtona on, että enimmäisaika ei ole tätä ennen alkanut.

Jos enimmäisaika on jo alkanut Kelassa, voi kassan ansiopäivärahalle siirtyä, kun on täyttänyt 13 viikon työssäoloehdon ja vähintään yksi työssäoloehtoon luettava työviikko on tehty 1.7.2020 jälkeisellä ajalla.

Oikeuden päivärahaan pitää alkaa ennen 1.1.2021, jotta 13 viikon työssäoloehto on mahdollinen.

Yrittäjän perheenjäsenen työssäoloehto

Yrittäjän TyEL-vakuutettu perheenjäsenen, joka ei omista yrityksestä yhtään eikä ole määräävässä asemassa, voi myös vakuuttaa itsensä palkansaajakassassa työttömyyden varalta. Yrittäjän perheenjäsenen työssäoloehdon pituus on 52 viikkoa 28 kuukauden tarkastelujaksolla. Muuten edellytykset päivärahan saamiselle ovat samat kuin muilla palkansaajilla.

Perheenjäsenellä tarkoitetaan puolisoa sekä samassa taloudessa asuvaa lasta tai vanhempaa.

Eri työssäoloehtoja ei voi yhdistellä.

Yrittäjän perheenjäsenen poikkeava työssäoloehdon pituus ajalla 2.3.-31.12.2020 on 26 viikkoa.

Työssäoloehdon tarkastelujakson pidennys

28 kuukauden tarkastelujaksoa pidennetään, jos olet hyväksyttävästä syystä estynyt olemaan työmarkkinoiden käytettävissä. Hyväksyttäviä syitä ovat esimerkiksi aika, jolta olet saanut kotihoidontukea tai työkyvyttömyyden perusteella maksettua etuutta tai ollut suorittamassa ase- tai siviilipalvelusta. Tarkastelujaksoa pidennetään enintään seitsemän vuotta.

Palkkatukityö

Palkkatukityöstä vain 75 % luetaan työssäoloehtoon. Täyttääksesi 26 viikon mittaisen työssäoloehdon sinun on siis työskenneltävä palkkatukityössä vähintään 35 viikkoa.

Jos palkkatukityö on järjestetty ikääntyneitä koskevan työllistämisvelvoitteen perusteella, työssäoloehto kertyy palkkatukityön ajalta täytenä.

Työssäoloehdon voimassaolo

Työssäoloehdon voimassaolo päättyy, jos olet poissa työmarkkinoilta yli kuusi kuukautta ilman hyväksyttävää syytä tai toimit palkansaajakassan jäsenyysaikana päätoimisena yrittäjänä yli 18 kuukautta. Tällöin työttömyyskassa voi maksaa etuuksia vasta, kun työssäoloehto on täyttynyt uudelleen.

Osa-aika- ja osatyökyvyttömyyseläke

Jos jäät työttömäksi oltuasi osa-aika- tai osatyökyvyttömyyseläkkeellä ja työssäolo- ja jäsenyysehto ovat täyttyneet ennen eläkkeen alkamista, päiväraha lasketaan eläkettä edeltävien ansioiden perusteella.

Työvoimakoulutus ja omaehtoiset opinnot

Jos työssäoloehto täyttyy uudelleen työvoimakoulutuksen tai omaehtoisten opintojen aikana, ansiopäivärahan enimmäismaksuaika alkaa alusta vasta koulutusjakson päätyttyä. Myös päiväraha lasketaan uudelleen vasta koulutusjakson jälkeen.

Työssäolon seuranta

Työssäoloehdon seurannan vuoksi työttömyyskassalle on selvitettävä myös ne jaksot, joilta et hae päivärahaa, esimerkiksi yli kaksi viikkoa kestävät työt, sairausajat jne. Kassa ei voi maksaa päivärahaa, jos välissä on selvittämättömiä jaksoja.

On tärkeää pyytää palkka- ja työtodistukset työnantajalta välittömästi työsuhteen päätyttyä. Työttömyyskassa voi tarvita niitä pitkältäkin ajalta työssäoloehdon seurantaa varten.

Omavastuuaika

Ansiopäivärahaa maksetaan omavastuuajan jälkeen. Omavastuuaika on viisi kokonaan työtöntä päivää tai tätä vastaava aika, jos olet työllistynyt osittain omavastuuajan kertymisen aikana. Omavastuuajan pitää täyttyä kokonaan kahdeksan peräkkäisen kalenteriviikon aikana.

Omavastuun ajalta maksetaan poikkeuksellisesti päivärahaa, kun omavastuun ensimmäinen päivä on ollut ajalla 16.3.-31.12.2020.

Myös työllistymistä edistävän palvelun aikana omavastuuajalta maksetaan työttömyyspäivärahaa.

Tilanteessa, jossa päivärahan enimmäisaika on kesken ja uusi työssäoloehto täyttyy, uutta omavastuuaikaa ei mene, jos päivärahaoikeus alkaa uudestaan vuoden kuluessa aiemmasta ensimmäisestä päivärahapäivästä.