Kuulutus

Työttömyyskassa Finka, Rakennusalan työttömyyskassa ja Teollisuuden työttömyyskassa ovat kassan kokouksissaan 24.4.2021 ja 15.6.2021 hyväksyneet sopimuksen Työttömyyskassa Finkan ja Rakennusalan työttömyyskassan sulautumisesta Teollisuuden työttömyyskassaan 1.1.2022 lukien.

Edellä mainitut työttömyyskassat ovat työttömyyskassalain (603/84) 55 §:n edellyttämällä tavalla hakeneet Finanssivalvonnan suostumusta sulautumissopimukselle.

Finanssivalvonta kehottaa niitä, jotka tahtovat tehdä muistutuksia hakemusta vastaan, esittämään ne kirjallisesti 15.9.2021 mennessä Finanssivalvontaan, PL 103, 00101 Helsinki. Hakemusasiakirjat ovat virka-aikana nähtävissä Finanssivalvonnassa, osoite: Snellmaninkatu 6, 1 krs., Helsinki.

Helsingissä 9. päivänä elokuuta 2021

Satu Luojola

lakimies

 

Kungörelse

Työttömyyskassa Finka, Byggbranschens arbetslöshetskassa och Teollisuuden työttömyyskassa har i sina kassamöten 24.4.2021 och 15.6.2021 godkänt avtal om Työttömyyskassa Finkas och Byggbranschens arbetslöshetskassas fusion till Teollisuuden työttömyyskassa fr.o.m. 1.1.2022.

De ovan nämnda arbetslöshetskassorna har enligt 55 § lagen om arbetslöshetskassor (603/84) inlämnat ansökan om Finansinspektionens samtycke till deras fusionsplan.

Finansinspektionen uppmanar den, som önskar framställa anmärkningar mot ansökan, att senast 15.9.2021 inlämna anmärkningarna skriftligt till Finansinspektionen, adress Box 103, 00101 Helsingfors. Ansökningshandlingarna finns under tjänstetid till påseende hos Finansinspektionen, Snellmansgatan 6, 1 våningen, Helsingfors.

Helsingfors den 9 augusti 2021

Satu Luojola

jurist