Laki työllisyyden kuntakokeilusta tuli voimaan maaliskuun 2021 alusta. Kokeilun tarkoituksena on parantaa työnhakija-asiakkaiden työllistymistä ja edistää heidän pääsyään työmarkkinoille. Kokeiluun osallistuvassa kunnassa asuvat alle 30-vuotiaat, vieraskieliset sekä ne, joilla ei ole oikeutta ansiopäivärahaan, siirrettiin TE-toimistoista kokeilukuntien asiakkaiksi.

Mikä muuttuu 1.6.2021?

Kesäkuun 2021 alusta alkaen kokeilun asiakas voi perustellusta syystä valita, haluaako hän siirtää oman asiakkuutensa takaisin TE-toimistoon tai johonkin toiseen kokeiluun osallistuvaan kuntaan. Pyyntö asiakkuuden siirrosta tehdään TE-toimistolle molemmissa tilanteissa. Jos asiakkuus siirretään toiselle kokeilukunnalle, pitää myös vastaanottavan kunnan hyväksyä asiakkuuden siirtäminen.

Asiakkuuden siirtämisessä on huomioitava tiettyjä seikkoja.  Siirto ei myöskään saa vaarantaa asiakkaan mahdollisuutta saada hänen pavelutarpeensa mukaisia palveluita.

Siirto voidaan tehdä asiakkaan

  • kielellisten oikeuksien turvaamiseksi
  • epätarkoituksenmukaisen asiakassuhteen välttämiseksi
  • muusta perustellusta syystä

Aiemmin laadittu työllistymis-, aktivointi- tai kotoutumissuunnitelma velvoittaa asiakasta ja TE-toimistoa tai uutta kokeilukuntaa myös siirron jälkeen niin kauan, kunnes suunnitelma on tarkistettu.

 

Lisätietoa kuntakokeilusta

Työllisyyden kuntakokeilu

Lisätietoa lakimuutoksista

Laki työllisyyden edistämisen kuntakokeilusta

Hallituksen esitys 43/2021