Hallituspuolueet ovat päättäneet ansiopäivärahan lisäpäiväoikeuden eli ns. eläkeputken asteittaisesta poistamisesta. Muutokset koskevat 1963-1964 syntyneitä, joilla lisäpäiväoikeus alkaa 63-vuotiaina sekä 1965 ja sen jälkeen syntyneitä, joilta lisäpäiväoikeus poistuu kokonaan.

Lisäpäiväoikeudella tarkoitetaan tilannetta, jossa ansiopäivärahan maksamista jatketaan 65 vuoden eläkeikään saakka, vaikka päivärahan enimmäisaika olisi täyttynyt jo aiemmin.

Lisäpäiväoikeus

Syntymävuosi Alaikäraja enimmäisajan täyttyessä Työhistoriavaatimus
1955-1956 60 vuotta 5 vuotta edellisen 20 vuoden aikana
1957-1960 61 vuotta 5 vuotta edellisen 20 vuoden aikana
1961-1962 62 vuotta 5 vuotta edellisen 20 vuoden aikana
1963-1964 63 vuotta 5 vuotta edellisen 20 vuoden aikana
1965- ei oikeutta lisäpäiviin

 

Samaan aikaan päätettiin myös joistakin ikääntyviä koskevista parannuksista, jotka tulevat voimaan vuodesta 2023 alkaen.

Muutosturvan lisäpaketti yli 55-vuotiaille

Yli 55-vuotiaille tarjotaan jatkossa muutosturvan lisäpaketti aiemmin voimassa olleen muutosturvan lisäksi. Edellytyksenä on, että on ollut saaman työnantajan palveluksessa vähintään viisi vuotta. Paketti pitää sisällään kuukauden irtisanomiskorvauksen, joka ei estä päivärahan maksamista. Irtisanottu saa myös kahden kuukauden palkkaa vastaavaa koulutustukea, jonka maksajana toimii Työllisyysrahasto. Myöskään koulutustuki ei ole este päivärahan maksamiselle.

Työllistymisvapaat

Irtisanottujen oikeutta työllistymisvapaaseen pidennetään nykyisestä 5-10-20 päivästä 5-15-25 päivään.

Palkkatuki yli 55-vuotiaille

Vaatimuksena palkkatuen saamiselle on, että on ollut kaksi vuotta työttömänä kahden vuoden ja neljän kuukauden ajanjaksolla. Työtön saa 70 prosentin palkkatuen vähintään kymmenen kuukautta kestävään työsuhteeseen 25 viikkotunnin ajalta.

Verotuksen tulovähennys

Yli 60-vuotiaana tehdyn työn verotuksen työtulovähennyksen enimmäismäärää korotetaan 200 eurolla vuodessa.

 

Lisätietoja Työttömyyskassojen yhteisjärjestön tiedotteesta sekä Valtioneuvoston tiedotteesta.