JOS SINULLE ON JO MAKSETTU PÄIVÄRAHAA

Olemme ehtineet käsitellä ja maksaa myös sellaisia 16.3.2020 tai tämän jälkeen alkaneita hakemuksia, joissa päivärahaa olisi pitänyt maksaa omavastuun ajalta tai lomautusajalta maksettujen päivien ei olisi pitänyt kuluttaa enimmäismaksuaikaa.

Teemme näihin liittyvät korjaukset heti, kun se on maksatusjärjestelmään tehtävien muutosten jälkeen mahdollista. Tämä ei edellytä sinulta yhteydenottoa tai muutospyyntöä, vaan korjaamme maksut heti, kun voimme.

 

Työttömyysturvalain väliaikaiset muutokset 16.3.2020 alkaen

Eduskunta on hyväksynyt lain työttömyysturvalain väliaikaisesta muuttamisesta. Näillä lakimuutoksilla, jotka on hyväksytty työmarkkinajärjestöjen yhteisen esityksen pohjalta, pyritään osaltaan korvaamaan koronaepidemiasta aiheutuneita taloudellisia menetyksiä niin työntekijä- kuin työnantajapuolellekin erittäin poikkeuksellisessa työmarkkinatilanteessa.

Työttömyysturvalakiin on hyväksytty merkittäviä päivärahan saantiin vaikuttavia muutoksia. Tärkeimmät muutokset tulevat voimaan takautuvasti 16.3.2020 alkaen. Osa työttömyysturvalain muutoksista on voimassa 6.7.2020 saakka, osa 31.7.2020 asti.

Lisäksi myös työsopimuslakiin on kirjattu etuusoikeuteen vaikuttavia muutoksia. Nämä muutokset ovat voimassa ajalla 1.4.-30.6.2020.

Mikä muuttuu ja millä ajalla muutos on voimassa?

Omavastuuaika

Päivärahaoikeuden alussa on viiden päivän omavastuuaika, jolta etuutta ei normaalisti makseta. Poikkeuslain aikana 16.3.2020 tai myöhemmin alkava omavastuuaika ei estä päivärahan saamista. Käytännössä päivärahaa maksetaan heti päivärahaoikeuden alkamisesta lukien.

Omavastuun ensimmäisen päivän on oltava ajalla 16.3.-6.7.2020.

Työssäoloehto ja kassan jäsenyysehto poikkeustilanteessa

Kassan jäsenen pitää täyttää jäsenyys- ja työssäoloehto, ennen kuin hänellä on oikeus saada ansiosidonnaista päivärahaa. Normaali työssäoloehto tarkoittaa sitä, että jäsenyysaikanaan henkilön on pitänyt olla palkkatyössä vähintään 26 kalenteriviikkoa eli noin puoli vuotta. Palkallisen työajan pitää olla vähintään 18 tuntia viikossa. Palkalliseen työaikaan luetaan myös mm. palkallinen vuosiloma-,  hoitovapaa- ja sairausloma-aika.

Väliaikaisen lain aikana jäsenyys- ja työssäoloehto on 13 kalenteriviikkoa eli noin kolme kuukautta normaalin 26 viikon sijaan.

Lyhyempää 13 viikon työssäoloehtoa voidaan käyttää, jos

• normaali 26 viikon jäsenyys- ja työssäoloehto eivät täyty
• vähintään yksi 13 viikon työssäoloehtoon luettava työviikko on ajalla 2.3.-5.7.2020
• enimmäismaksuaika ei ole vielä alkanut (Kelan maksama peruspäiväraha ja kassan maksama ansiopäiväraha kerryttävät samaa työttömyysturvan enimmäismaksuaikaa)

Yrittäjien perheenjäsenillä työssäoloehto poikkeuslain aikana on 26 viikkoa normaalin 52 viikon sijaan.

Enimmäismaksuajan kuluminen

Kassan maksamaa ansiopäivärahaa ja Kelan maksamaa peruspäivärahaa voidaan yhteensä maksaa enintään

    • 300 päivältä, jos henkilöllä on työhistoriaa enintään 3 vuotta ennen päivärahaoikeuden alkamista
    • 400 päivältä, jos henkilöllä on työhistoriaa yli 3 vuotta ennen päivärahaoikeuden alkamista
    • 500 päivältä, jos henkilö on täyttänyt työssäoloehdon täytettyään 58 vuotta ja hänellä on vähintään 5 vuotta työhistoriaa viimeisen 20 vuoden aikana.

Ajalla 16.3.-30.6.2020 lomautuksen perusteella maksettuja päivärahapäiviä ei lasketa enimmäismaksuaikoihin mukaan.

Henkilöillä, jotka eivät ole lomautettuja, enimmäismaksuaika kuluu normaalisti myös mainittuna aikana.

Muita muutoksia lomautetun henkilön päivärahaoikeuteen

Jos työnhakija on lomautettu ja hänen lomautuksensa on alkanut 16.3.2020 tai sen jälkeen, työ- ja elinkeinotoimisto ei tutki sitä, työllistyykö hän kokoaikaisesti omassa työssään tai opiskeleeko hän. Näillä toimilla pyritään vähentämään TE-toimistoille kohdistuvaa painetta työttömyyskassaa sitovien lausuntojen antamisessa lomautusten määrän kasvaessa rajusti.

TE-toimistot eivät määrää työstä kieltäytymisestä myöskään ns. rangaistuskarensseja. Jos työnantaja tarjoaa yksilöidysti työtä, se pitää kuitenkin ottaa vastaan, ettei menetä oikeuttaan päivärahaan.

Työllistymissuunnitelmia ei tarvitse TE-toimiston kanssa laatia poikkeuslain aikana. Myöskään työllistymistä edistävään palveluun ei tarvitse mennä.

Muutokset ovat voimassa 31.7.2020 saakka, kun lomautus on alkanut 16.3.2020 tai tämän jälkeen.

 

Työsopimuslain väliaikaiset muutokset

Osa työttömyyspäivärahaoikeuteen vaikuttavista muutoksista on kirjattu työsopimuslain väliaikaisiin muutoksiin, jotka ovat voimassa ajalla 1.4.-30.6.2020.

Lomautusilmoitusajan lyhentäminen

Yksi tällainen muutos on lomautusilmoitusajan lyhentäminen viiteen päivään normaalin 14 päivän sijaan. Lomautusilmoitusaika tarkoittaa ajanjaksoa lomautuksen ilmoittamista seuraavasta päivästä lomautuksen alkamiseen.

Joissakin työehtosopimuksissa on lomautusilmoitusajasta kuitenkin voitu sopia toisin. Lomautusilmoitusaika on kaikissa rakennusalan työehtosopimuksissa ollut mahdollista sopia 1-14 päiväksi jo 16.3.2020 alkaen.

Lomautuksesta sopiminen

Työnantaja ja työntekijä saavat myös sopia määräaikaisesta lomauttamisesta silloin, kun se on tarpeen työnantajan toiminnan tai taloudellisen tilan vuoksi.

Lomauttaminen määräaikaisesta työsuhteesta

Myös määräaikaisista työsuhteista lomauttaminen on väliaikaisesti mahdollista. Määräaikaisesta työsuhteesta ei voi lomauttaa valtion, kuntien, kuntayhtymien yms. työ- tai virkasuhteista, ellei kyseessä ole vakituisen työntekijän sijaisuus ja vakinainen työntekijä olisi voitu lomauttaa.

Työsuhteen purkaminen koeajalla

Työsuhteen purkaminen koeajalla on mahdollista tuotannollisista ja taloudellisista syistä.

Työntekijän takaisinottamisvelvollisuus

Työnantajan velvollisuutta tarjota samaa tai samankaltaista työtä entiselle työntekijälleen, joka on työnhakijana TE-toimistossa, on pidennetty neljästä kuukaudesta yhdeksään kuukauteen työsuhteen päättymisestä.

 

Mikä ei muutu?

Työnhakijaksi ilmoittautuminen TE-toimistoon

Päivärahan saamisen edellytyksenä on se, että hakija on ilmoittautunut työ- ja elinkeinotoimistoon kokoaikatyön hakijaksi. Ilmoittautuminen tapahtuu omilla pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella osoitteessa https://www.te-palvelut.fi kohdassa Oma asiointi.

Niin lomautetun kuin työttömänkin on ilmoittauduttava työ- ja elinkeinotoimistoon kokoaikatyönhakijaksi, jotta päivärahaa voidaan alkaa maksaa. Ilmoittautuminen kannattaa tehdä viimeistään ensimmäisenä lomautus- tai työttömyyspäivänä, jottei hakija menetä päivärahaoikeuttaan yhdeltäkään päivältä. Takautuvia lausuntoja TE-toimisto ei voi antaa. Työnhaku on pidettävä voimassa TE-toimiston määräämällä tavalla.

Päivärahan saamisen yleiset edellytykset

Työttömyysturvalaissa on lueteltu joukko ns. yleisiä päivärahan saamisen edellytyksiä. Alla on lueteltu niistä tärkeimpiä. Näihin edellytyksiin lain väliaikaiset muutokset eivät vaikuta.

Päivärahan saajan on oltava vähintään 17-vuotias. Päivärahaa voidaan maksaa sen kalenterikuukauden loppuun, jolloin henkilö täyttää 65 vuotta, jos hän on syntynyt vuonna 1964 tai tätä ennen.

Päivärahaa ei voida maksaa vapausrangaistuksen, laitoshoidon eikä työkyvyttömyyden ajalta. Myös jotkin sosiaalietuudet estävät kokonaan työttömyyspäivärahan saamisen. Tällaisia etuuksia ovat mm. vanhuuseläke, äitiys-, isyys- ja vanhempainraha, täyteen työkyvyttömyyteen perustuva lakisääteinen etuus, kuntoutusraha ja työuraeläke.

Päivärahaan ei ole oikeutta kokoaikaisen vuosiloman ajalta tai siltä ajalta, jolla henkilöllä on oikeus irtisanomisajan palkkaan.