Tiedotetta päivitetään aina, kun vahvistettua tietoa on saatavissa.

Koronaviruksen leviämisen estäminen aiheuttaa erilaisia tilanteita työelämässä ja lomautuksia jäsenistöllemme. Alle on listattu erilaisia mahdollisia tilanteita sekä ohjeita, kuinka sinun tulee toimia missäkin tapauksessa. Pyydämme, että välttäisit fyysistä asiointia toimistoillamme. Pyydämme sinua käyttämään eAsiointia niin hakemuksen ja liitteiden lähettämiseen kuin kaikkeen muuhunkin asiointiin. Lue päivittyvää tietoa kassan nettisivuilta ja seuraa Rakennusliiton tiedotusta.

Sairauden ajalta maksetaan lähtökohtaisesti palkkaa tai sairauspäivärahaa ja karanteenin ajalta tartuntatautipäivärahaa. Koronan takia myös lomautukset voivat olla mahdolllisia. Lomautukset voivat johtua esimerkiksi matkustusrajoitteista, työmaan sulkemisesta tai siitä, että työnteko työpaikalla on estynyt muusta syystä. Myös normaalit tuta-syyt voivat aiheuttaa lomautustarpeita.

Työnteon estyminen ja korvaava työ

Työnantaja voi määrätä sinut tekemään muuta korvaavaa työtä tai mahdollisesti etätyötä, jos työntekosi on estynyt, vaikka et itse olisi sairastunut tai joutunut karanteeniin tai eristykseen. Työnantaja maksaa palkan normaalisti korvaavasta työstä.

Työntekijä lomautetaan tuotannollisista ja taloudellisista syistä tai työnteon estymisen takia

Työnantajan on annettava lomautusilmoitus ennen lomautuksen alkamista. Ilmoituksessa on mainittava lomautuksen syy ja arvioitu kesto. Työnantajalla on palkanmaksuvelvollisuus lomautusilmoitusajalta, kuitenkin enintään 14 päivältä. Rakennusaloilla on käytössä 1-14 päivän lomautusilmoitusaika. 

Jos sinut lomautetaan, ilmoittaudu TE-toimistoon (Oma asiointi) viimeistään ensimmäisenä lomautuspäivänäsi osoitteessa www.te-palvelut.fi. Lomautuksen syy on mainittava. TE-toimisto antaa kassalle asiasta lausunnon.

Lähetä päivärahahakemus Rakennuskassaan mieluiten eAsioinnin kautta (www.rakennuskassa.fi), kun kaksi kokonaista kalenteriviikkoa on kulunut lomautuksesi alkamisesta. Kassa tarvitsee hakemuksesi liitteeksi ainakin lomautusilmoituksen ja palkkatodistuksen vähintään 26 kalenteriviikolta ennen lomautuksen alkamista.

Hae päivärahaa aina takautuvasti. Lähetä jatkohakemukset neljän kalenteriviikon välein lomautuksen edelleen jatkuessa.

Määräaikaisessa työsuhteessa oleva työntekijä lomautetuaan

Työsopimuslakia muutettiin siten, että 1.4.–30.6.2020 myös määräaikaisella työsopimuksella työskentelevä voidaan lomauttaa. Jos määräaikaisena työskentelevä työntekijä lomautetaan, hänellä on oikeus työttömyysturvaan ja toisin kuin ennen oikeus purkaa työsopimus määräaikaisuudesta huolimatta.

Osa-aikatyötä tekevä osittain työtön lomautetaan

Työnantajan on annettava lomautusilmoitus ennen lomautuksen alkamista. Ilmoituksessa on mainittava lomautuksen syy ja arvioitu kesto. Työnantajalla on palkanmaksuvelvollisuus lomutusilmoitusajalta, kuitenkin enintään 14 päivältä. Rakennusaloilla on käytössä 1-14 päivän lomautusilmoitusaika. 

Ilmoita TE-toimistoon (Oma asiointi) lomautuksestasi. Jatka päivärahan hakemista normaalisti. Lähetä lomautusilmoitus kassalle hakemuksesi liitteenä. Jos sinulla ei ole tuloa osa-aikatyöstä, olet oikeutettu täyteen työttömyyspäivärahaan lomautuksen jatkuessa.

Osa-aikatyötä tekevä osittain työtön sairastuu

Jos sinä itse tai alle 10-vuotias lapsesi sairastuu, työnantaja maksaa sinulle palkan laissa tai työehtosopimuksessa mainitun pituisen ajan. Osa-aikatyössä työnantaja maksaa osa-aikatyön palkan ja Kela maksaa osasairauspäivärahaa omavastuuajan jälkeen.

Sairauspäivärahan omavastuuajalta sinulla saattaa olla oikeus kassan maksamaan soviteltuun työttömyyspäivärahaan. Ajalta, jolta Kela maksaa sairauspäivärahaa tai osasairauspäivärahaa, ei työttömyyspäivärahaan ole oikeutta. Ilmoita oma tai lapsesi sairausaika päivärahahakemuksessasi.

Osa-aikatyötä tekevä osittain työtön joutuu karanteeniin tai eristykseen

Tartuntatautipäiväraha korvaa ansionmenetystä, jos sinut on määrätty olemaan pois työstä tai karanteenin tai eristykseen tartuntataudin leviämisen estämiseksi. Tartuntatautipäivärahaa varten tarvitaan todistus. Tarkemmat ohjeet Kelan sivulla tartuntatautipäivärahasta.

Tartuntatautipäiväraha on työttömyyspäivärahasta vähennettävä etuus. Jos haet tartuntatautipäivärahaa, mainitse tästä päivärahahakemuksessasi. Merkitse hakemukselle myös se aika, jonka olet estynyt tekemästä työtä.

Kokonaan työtön tai jo ennestään kokoaikaisesti lomautettu sairastuu

Jos sairastut, olet oikeutettu Kelan sairauspäivärahaan omavastuuajan jälkeen. Sairauspäivärahan omavastuuajalta sinulla saattaa olla oikeus kassan maksamaan työttömyyspäivärahaan. Ilmoita sairausaikasi päivärahahakemuksessa. Sairauspäivärahan ajalta sinulla ei ole oikeutta työttömyyspäivärahaan.

Kokonaan työtön tai jo ennestään lomautettu joutuu karanteeniin tai eristykseen

Jatka päivärahan hakemista kuten aiemminkin. Jos ansionmenetystä ei ole, Kela ei maksa tartuntatautipäivärahaa.

Työssä oleva jää itse pois työstä

Oikeus työttömyyspäivärahaan tilanteissa, joissa työntekijä itse joko omasta tai perhesyystä jää pois töistä ilman viranomaisen tai työnantajan määräystä, riippuu TE-toimiston kassalle antamasta lausunnosta.

Tarkista Kelasta, onko sinulla mahdollisesti oikeus väliaikaiseen epidemiatukeen. Epidemiatuki korvaa ansionmenetyksiä henkilöille, jotka joutuvat epidemian aikana ottamaan palkatonta vapaata työstään lapsen hoitamisen takia. Tukea maksetaan myös ulkomailta Suomeen saapuville henkilöille, jotka on ohjattu karanteeninomaisiin olosuhteisiin ja jotka joutuvat tämän takia ottamaan palkatonta vapaata työstään.

Epidemiatukea voi hakea Kelasta takautuvasti kolmen kalenterikuukauden ajalta, ja sitä voi saada aikaisintaan 16.3.2020 alkaen.

Ulkomaisten työntekijöiden tilanne

Hallitus päätti 19.3. alkaen rajoittaa rajaliikennettä, mikä koskee myös työmatkaliikennettä. Rajoitukset vaikuttavat Suomen rakennusalaan, jolla työskentelee paljon ulkomaista työvoimaa.

Jos olet joutunut karanteeniin ulkomaanmatkan jälkeen etkä ole oikeutettu palkkaan karanteenin ajalta, tarkista oikeutesi Kelan väliaikaiseen epidemiatukeen. Epidemiatukea voi hakea Kelasta takautuvasti kolmen kalenterikuukauden ajalta, ja sitä voi saada aikaisintaan 16.3.2020 alkaen.

Ympäristöministeriön tiedote ulkomaisista työntekijöistä 20.3.2020

Lue lisää

Rakennuskassan uutinen vahvistetuista lakimuutoksista

Rakennusliiton päivittyvä tiedote

Rakennusliiton ohje Toimi näin jos sinut lomautetaan koronan takia

Kela: Sairauspäiväraha

Kela: Tartuntatautipäiväraha

Kela: Väliaikaien epidemiatuki