Työttömyysturvalain muutokset 1.1.2018

1.1.2018 alkaen työttömyysturvapäivärahaan on tulossa lakimuutoksia, joista olennaisimmat ovat työttömyysturvan aktiivimalli ja liikkuvuusavustuksen muutokset.

Aktiivimalli työttömyysturvaan

Aktiivimalli astuu voimaan 1.1.2018. Mallissa työttömyysturvaa leikataan 4,65 prosentilla, jos työttömyysaikana ei ole vaadittavaa aktiivisuutta. Aktiivisuutta tarkastellaan 65 työttömyysturvan maksupäivän ajalta, ja mahdollinen alenema toteutetaan seuraavan 65 maksupäivälle. Työttömyyskassa seuraa aktiivisuutta.

Aktiivisuusedellytys täyttyy, jos 65 maksupäivän aikana on
• palkkatyössä vähintään 18 tuntia
• viisi päivää työllistymistä edistävässä palvelussa
• saanut tuloa yritystoiminnasta vähintään 23 prosenttia yrittäjän työssäoloehtoon luettavasta työtulosta (2018: 241 euroa)

Ensimmäinen tarkastelujakso alkaa 1.1.2018, joten ensimmäinen mahdollinen alenema päivärahaan voi tulla 2.4.2018. Samalla alkaa uusi 65 päivän tarkastelujakso.

Tarkastelujakso alkaa alusta myös silloin, kun työssäoloehto täyttyy, tai työllistymisen takia etuutta ei makseta. Samalla päiväraha palautuu normaalitasolle, vaikka sitä olisi edellisellä tarkastelujaksolla maksettu alennettuna.

Aktiivisuutta ei seurata, jos
• sinulle maksetaan työkyvyttömyyden tai vamman perusteella myönnettävää etuutta
• toimit omais- tai perhehoitajana
• odotat työkyvyttömyyseläkepäätöstä eläkeyhtiöstä
• yhdenjaksoinen työttömyyspäivärahan saantisi kokoaikaisen lomautuksen tai lyhennetyn työviikon perusteella kestää alle 65 maksupäivää

Aktiivimallin myötä ansiopäivärahan omavastuuaika lyhenee viiteen päivään. Jos omavastuuajan ensimmäinen päivä on vuoden 2017 puolella, omavastuuaika on edelleen seitsemän arkipäivää.

Liikkuvuusavustus

Vuonna 2018 alkavaan työsuhteeseen liikkuvuusavustusta voi hakea myös jälkikäteen, mutta viimeistään kolmen kuukauden kuluttua työsuhteen alkupäivästä. Lakimuutoksen myötä liikkuvuusavustus voidaan myöntää myös työhön liittyvän koulutuksen ajalle, jos koulutukseen osallistuminen on edellytyksenä työsuhteen alkamiselle ja muut liikkuvuusavustuksen saamisen ehdot täyttyvät.

Jatkossa liikkuvuusavustusta voi saada myös osa-aikatyöhön, jossa työtunteja on vähemmän kuin 18 viikossa. Osa-aikatyön aikana liikkuvuusavustusta maksetaan vain työpäiville.

Liikkuvuusavustukseen tulee tammikuussa mahdollisuus korotusosiin. Lapsikorotus myönnetään kuten työttömyysturvassa. Lisäksi liikkuvuusavustukseen voi saada erillisen korotusosan, jos työmatka on yli 200 kilometriä.

Yritystoiminta

Vuonna 2018 työttömän työnhakijan aloittaman yritystoiminnan päätoimisuutta ei tutkita ensimmäisen neljän kuukauden aikana. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että neljä ensimmäistä yrittäjäkuukautta voi saada ansiopäivärahaa riippumatta yritystoiminnan luonteesta. Yritystulo sovitellaan, ja yritystoiminnan aloittamisesta tulee ilmoittaa TE-toimistoon heti sen alkaessa.