Soviteltu päiväraha

Soviteltuna työttömyyspäivärahat maksetaan

  • kun henkilö vastaanottaa enintään 2 viikkoa kestävän kokoaikatyön
  • kun henkilö tekee osa-aikatyötä
  • kun henkilö lomautuksen vuoksi tekee lyhennettyä työaikaa
  • rakennusalan muusta kuin pakkasesta johtuvat sääestepäivät rinnastetaan lomautuksen vuoksi lyhennetyn työajan tekemiseen
  • kun henkilöllä on ansiotuloa sivutoimisesta yritystoiminnasta, kuten maataloudesta

 

Työaikavaatimus

Soviteltua päivärahaa maksetaan, kun työaika on alentunut vähintään 20 prosentilla alan kokoaikaisen työntekijän enimmäistyöajasta. Lomautuksen vuoksi lyhennettyä työaikaa tekevillä työajan alentumista tarkastellaan viikkokohtaisesti. Osa-aikatyötä vastaanottaneilla tarkastelu tapahtuu joko kuukausitasolla tai neljän viikon jaksoissa. Enintään 2 viikkoa kestäviä kokoaikatöitä vastaanottaneilla käytetään pääsääntöisesti neljän viikon tarkastelujaksoa. Kokoaikaisen työn työaika on enemmän kuin 80 prosenttia alalla sovellettavasta enimmäistyöajasta. Yli 2 viikkoa kestävänä kokoaikatyönä pidetään vähintään 15 päivää kestävää kokoaikaista työsuhdetta. Eri työnantajille tehtyjä työjaksoja ei voida laskea yhteen, vaikka ne olisivat seuranneet välittömästi toisiaan, kun tarkastellaan, onko työ kestänyt yli 2 viikkoa.

 

Sovittelujaksot

Soviteltua päivärahaa maksettaessa sovittelujaksoina käytetään joko 4 viikon tai yhden kuukauden jaksoja. Jos soviteltavaa päivärahaa tulee maksettavaksi heti työttömyyden alkaessa, voivat sovittelujaksot poiketa näistä. Samoin silloin, jos jonkin estävän tekijän, kuten sairauden, vuoksi päivärahaa ei voida maksaa koko jakson ajalta. Normaalisti sovittelujakso alkaa aina kyseisen maksujakson alusta, vaikka soviteltavan tulon saaminen alkaisi kesken maksujakson.

 

Kuinka tulot vaikuttavat

Soviteltua päivärahaa saavilla otetaan sovittelujaksolta saatu tulo huomioon. Se vähentää 50 prosenttisesti ansiopäivärahaa, jonka henkilö olisi saanut kuukauden aikana ollessaan kokonaan työttömänä. Esimerkiksi henkilö on saanut palkkaa osa-aikatyöstä tai enintään 2 viikkoa kestävästä kokoaikatyöstä 500 euroa kuukauden tarkastelujakson aikana. Tällöin hänelle maksetaan kyseiseltä kuukaudelta työttömyyspäivärahaa 250 euroa vähemmän kuin hän olisi voinut saada kokonaan työttömän ollessaan.

Soviteltu päiväraha lapsikorotuksineen ja työstä saatu palkka voivat olla enintään 90 prosenttia päivärahan perusteena olevasta palkasta. Tämän vuoksi soviteltu päiväraha voi alentua, varsinkin silloin, kun lapsikorotuksia maksetaan useammasta lapsesta ja kun tuntipalkka soviteltavasta työstä on ollut parempi kuin päivärahan perusteena olleissa töissä. Soviteltua työttömyyspäivärahaa voidaan maksaa vain jos työtön on työnhakijana TE-toimistossa.

Enintään 2 viikkoa kestävän kokoaikatyön vastaanottamisen vuoksi työnhakua ei pidä koskaan katkaista.