Korotetun ansio-osan suuruus

Korotettu ansio-osa on 58 prosenttia päivärahan perusteena olevasta päiväpalkan ja perusosan erotuk­sesta. Jos päivärahan perusteena oleva kuukausipalkka on kuitenkin suurempi kuin 3 104,60 euroa (peruspäivärahan 95-kertainen määrä), on ansio-osasi suuruus rajan ylittävältä osalta 35 prosenttia päi­värahan perusteena olevasta päiväpalkastasi. Korotettuna maksettu ansiopäiväraha lapsikorotuksineen voi olla enintään päivärahan perusteena olevan päiväpalkan suuruinen.

Ansiopäiväraha voidaan maksaa korotettuna seuraavissa tilanteissa:

1. Pitkän työuran päättyessä

Pitkän työuran päätyessä on sinulla oikeus korotettuun ansio-osaan enintään 90 päivän ajalta, seuraavien edellytysten täyttyessä:

  • kun työnantaja on irtisanonut sinut,
  • kun työsuhteen päättyminen ei ole johtunut sinusta,
  • kun olet ilmoittautunut työttömäksi työnhakijaksi TE-toimistoon 60 päivän kuluessa työsuhteesi päättymisestä,
  • kun työsuhteesi päättymiseen mennessä sinulle on kertynyt vähintään 20 vuoden työhistoria ja
  • kun olet ollut palkansaajakassan jäsen yhteensä vähintään viisi vuotta.

Työssä­oloehdon täyttyminen ei aloita pitkän työhistorian perusteella maksetun korotetun ansio-osan maksulle säädettyä enimmäisaikaa alusta. Uusi oikeus korotettuun ansio-osaan voi syntyä vasta silloin, kun olet täyttänyt kaikki edellytykset uudelleen, kuten uuden 20 vuoden työssäoloaikaa koskevan edellytyksen, uudelleen maksamisen jälkeen. Voimassa olevan lain mukaan voit siis saada jälleen 90 päivää korotettua ansio-osaa aikaisintaan 20 vuoden kuluttua.

Korotettua ansio-osaa myönnetään myös soviteltua päivärahaa maksettaessa siihen oikeutetuille. Sovitellun ansiopäivärahan yhteydessä maksettu korotettu ansio-osa kerryttää 90 päivän enimmäisaikaa jokaisella maksetulla päivällä riippumatta päivärahan suuruudesta.

2. Työllistymistä edistävien palvelujen ajalta

Sinulla on oikeus korotettuun ansio-osaan osallistuessasi TE-toimiston kanssa sovittuun työllistymistä edistävään palveluun, josta on sovittu työllistymissuunnitelmassa tai sitä korvaavassa suunnitelmassa.

Korotettua ansio-osaa maksetaan myös työllistymissuunnitelmassa tai työllistymissuunnitelmaa korvaavassa suunnitelmassa sovittujen palvelujen väliseltä ajalta, jos näiden palvelujen välinen aika on enintään seitsemän kalenteripäivää.

Korotetun ansio-osan saamiseksi työllistymistä edistävien palvelujen ajalta ei edellytetä ansiopäivärahan työssäoloehdon lisäksi mitään erillistä työssäoloaikaa eikä työsuhteen päättymissyyllä ole merkitystä. Korotetun ansio-osan voi saada sekä lomautettu että työtön jäsen. Korotettua ansio-osaa voidaan maksaa työllistymistä edistävien palvelujen ajalta, vaikka ansiopäivärahaan ei työttömänä olisikaan oikeutta omavastuuajan tai työvoimapoliittisen karenssin vuoksi.

Myös yrittäjällä saattaa olla oikeus korotettuun ansio-osaan työllistymistä edistävien palveluiden ajalta. Korotettua ansio-osaa voidaan maksaa enintään 200 päivältä yhden työttömyyspäivärahaoikeuden 500 päivän enimmäis­ajan kuluessa. Maksaminen voidaan aloittaa taas alusta, jos täytät palkansaajan tai yrittä­jän työssäoloehdon uudelleen

Sovitellun ansiopäivärahan yhteydessä maksettu korotettu ansio-osa kerryttää 200 päivän enimmäisaikaa jokaisella maksetulla päivällä riippumatta päivärahan suuruudesta.