Jäsenyysehto

Työttömyyskassan kautta päivärahaa ja muita kassan etuuksia voidaan maksaa vain jäsenyys- ja työssäoloehdon täyttäville jäsenille.

Jäsenyyden tulee olla jatkunut vähintään 26 edellistä viikkoa ennen työttömyyden alkamista, jotta työttömyyspäivärahaa voitaisiin maksaa työttömyyskassan kautta. Edellytyksenä 26 viikon jäsenyysehdolle on, että henkilöllä on vähintään yksi työssäoloehdon täyttävä kalenteriviikko 30.12.2013 alkaen.

Jos henkilöllä ei ole työssäoloehtoon luettavia kalenteriviikkoja 30.12.2013 alkaen, jäsenyysehto palkansaajakassassa täyttyy, kun henkilö on ollut työttömyyskassan jäsenenä vähintään 34 edellistä viikkoa. Edellytyksenä 34 viikon jäsenyysehdolle on, että henkilöllä on vähintään yksi työssäoloehdon täyttävä kalenteriviikko 1.1.2010 lukien.

Aikaisempi jäsenyys toisessa työttömyyskassassa lasketaan mukaan jäsenyysaikaan, jos kassan vaihto on tapahtunut kuukauden sisällä siitä, kun jäsenyys on päättynyt aikaisemmassa kassassa.

Jäsenyys työttömyyskassassa alkaa jäsenhakemuksen saapumispäivästä lukien. Jäseneksi voi liittyä vain työssä oltaessa.

Työssäoloehto

Työssäoloehtosi täyttyy, kun olet ollut jäsenyysaikana 26 kalenteriviikkoa palkkatyössä, jossa työaika on kunakin kalenteriviikkona ollut vähintään 18 tuntia. Edellytyksenä on, että henkilöllä on vähintään yksi työssäoloehdon täyttävä kalenteriviikko 30.12.2013 alkaen. Mikäli henkilöllä ei ole työssäoloehtoon luettavia kalenteriviikkoja 30.12.2013 alkaen, työssäoloehto täyttyy 34 kalenteriviikon palkkatyöstä 28 kuukauden tarkastelujakson sisällä. Työn ei tarvitse olla yhdenjaksoista. Työssäoloehtoa kerryttäviä viikkoja voi kerätä 28 kuukauden mittaisen tarkastelujakson aikana. Siinä tarkastellaan työhistoriaasi taaksepäin siitä päivästä, kun ilmoittauduit työttömäksi työnhakijaksi. Lisäksi edellytetään, että työstä maksettu palkka on ollut työehtosopimuksen mukainen. Ellei alalla ole työehtosopimusta, palkan on oltava kokoaikatyöstä vähintään 1154 euroa kuukaudessa vuonna 2014 (1134 euroa vuonna 2013).

Työssäolon seuranta

Työssäoloehdon seurannan vuoksi työttömyyskassalle on ilmoitettava myös ne jaksot, joilta ei haeta päivärahaa, esimerkiksi yli kaksi viikkoa kestävät työt, sairausajat jne. Kassa ei voi maksaa päivärahaa, jos välissä on ”selvittämättömiä” viikkoja.

On tärkeää pyytää palkka- ja työtodistukset työnantajalta välittömästi työsuhteen päätyttyä. Työttömyyskassa voi tarvita niitä pitkältäkin ajalta työssäoloehdon seurantaa varten.

Lue lisää tyj.fi