Julkaistu

Työttömyysturvalakiin muutoksia 1.1.2017

Lakimuutosten keskeisin sisältö:

– Omavastuuaika pitenee viidestä päivästä seitsemään päivään.

– Ansiopäivärahan enimmäisaika lyhenee 500 päivästä 400 päivään. 500 päivää voivat saada vain 58-vuotta täyttäneet henkilöt, joilla on työhistoriaa vähintään 5 vuotta viimeisten 20 vuoden sisällä.
– Alle 3 vuoden työhistorialla enimmäisaika lyhenee 400 päivästä 300 päivään.

– Pitkän työuran (20v.) perusteella maksettavasta korotusosasta luovutaan kokonaan. Kuitenkin jos työsuhde päättyy viimeistään 31.12.2016, voidaan korotusosaa maksaa 30.6.2017 saakka (alennettuna 58/35 prosentista 55/25 prosenttiin).

– Työllistymistä edistävien palvelujen ajalta maksettavaa korotusosaa alennetaan 58/35 prosentista 55/25 prosenttiin.

– Kulukorvausta ei makseta enää omaehtoisten opintojen ajalta, jos opinnot aloitetaan 1.1.2017 jälkeen.

– Palkkatukityö kerryttää jatkossa työssäoloehtoa vain 75% tukityöajasta. Näin 26 viikon työssäoloehdon täyttymiseksi tulee työskennellä palkkatukityössä vähintään 35 viikkoa (poikkeus ikääntyneitä koskeva työllistämisvelvoite).

– Enimmillään kuukauden kestävän rekrytointikokeilun ajalta on mahdollista saada työttömyysetuutta. Kokeilun tarkoituksena on selvittää, sopiiko henkilö tiettyyn työhön. Palvelu on vapaaehtoinen.

Lisätietoja TYJ

Liikkuvuusavustus 1.1.2017 alkaen

– Liikkuvuusavustusta voidaan myöntää työttömyysetuuteen oikeutetulle henkilölle, joka vastaanottaa vähintään 2 kuukautta kestävän työsuhteessa tehtävän työn, jossa säännöllinen työaika on keskimäärin vähintään 18 tuntia viikossa. Liikkuvuusavustusta voidaan maksaa, jos työmatkan kesto on kokoaikatyössä yli 3 tuntia päivässä ja osa-aikatyössä yhteensä yli 2 tuntia päivässä.

Liikkuvuusavustuksen voi käyttää työn vastaanottamisesta aiheutuviin työmatka- tai muihin kustannuksiin tai työpaikkakunnalle muuttamiseen.

Liikkuvuusavustus on suuruudeltaan peruspäivärahan suuruinen eli noin 700 € / kuukaudessa ja sitä maksetaan työsuhteen kestosta riippuen maksimissaan 2 kuukauden ajalta. Liikkuvuusavustusta on haettava työttömyyskassalta ennen työsuhteen alkamista.

Työttömyysetuutta saavan henkilön lisäksi liikkuvuusavustus voidaan myöntää henkilölle, jolle ei makseta työttömyysetuutta 10 luvun 2 §:ssä mainitusta syystä. Tällaisia syitä ovat korvaukseton määräaika (=karenssi), työssäolovelvoite, nuorten alle 25-vuotiaiden ammatilliseen koulutukseen liittyvä rajoitus, omavastuuaika, työmarkkinatuen odotusaika ja työmarkkinatuen tarveharkinta. Jos henkilölle ei jostakin muusta syystä makseta työttömyysetuutta, hänelle ei voida myöntää liikkuvuusavustusta.

Ansiopäivärahan saajille liikkuvuusavustuksen maksaa työttömyyskassa.

TYJ